Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Zmiana ustawy - szerszy dostęp do punktów

Zbieranie statystyk

Dla kogo pomoc w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie będzie nosić tytuł ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku, przewidują znacznie szerszy dostęp do pomocy oraz możliwość świadczenia nowych rodzajów usług. Zatem już od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do końca roku 2018 ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 

 

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-03
Data ostatniej zmiany:
2018-08-03

Podstawowe informacje

Zbieranie statystyk

Działając w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), Powiat Opatowski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy, zarządzeniem Nr 37.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 15 października 2015 r., zmienionym zarządzeniem Nr 4.2017  z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalono dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i jednym gminnym lokalu, na podstawie zawartej umowy użyczenia Nr G.II.6845.15.2015 zawartej w dniu 5 października 2015 r. w Ożarowie pomiędzy Gminą Ożarów, a Powiatem Opatowskim. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w punktach. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będzie adwokat, radca prawny oraz osoba, która posiada tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Punkt NPP Nr 1 w Opatowie - tel. 15 8684712

Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, w pokoju nr 12a (parter), w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą:

- od poniedziałku do wtorku w godzinach 10:30-15:30

- od środy do piątku w godzinach 7:30-12:30

 

Punkt NPP Nr 2 w Ożarowie - tel. 15 8684731

Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie, przy ul. Stodolnej 1, w pokoju nr 18 (I piętro), w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci:

- w poniedziałki w godzinach 11:30-15:30,

- od wtorki do piątku w godzinach 7:30-11:30.

 

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo – administracyjnym.

 

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Jakie dokumenty winna przedłożyć osoba zamierzająca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:
• młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia - przedkładają dokument stwierdzający tożsamość
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
• osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny – przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny.
• kombatanci oraz
osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• weterani – przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego.
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.

• kobiety w ciąży – przedkłada dokument potwierdzający ciążę.

UWAGA

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij, aby otworzyć) poświęconej darmowej pomocy prawnej. Celem portalu jest również określenie, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.

 

W projektowanym systemie starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, zapewniając zaplecze organizacyjno-techniczne. Z kolei samorządy zawodowe (ORA I OIRP) będą zobowiązane do wyłonienia radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną. Przewiduje się, że na każdy powiat przypadnie liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadająca mnożnikowi określonemu w art. 20 ust. 4 ustawy, z zastrzeżeniem, że powiat będzie powierzał prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) i spełniającym kryteria określone w art. 11 ust. 6 ustawy, tj.:

- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

- przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2;

- daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.


Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – jest monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy). Dlatego też dane statystyczne dostępne są w zakładce statystyki.

 

W ramach podpisanej umowy z Fundacją TOGUTUS PRO BONO w 2017 r. opracowywane były Biuletyny, których treść można pobrać poniżej:

Biuletyn nr 1(1)/2017, zawierający tematy:

- rozliczenie z fiskusem bez tajemnic,

- GIODO radzi, jak chronić swoja dane osobowe,

- przymusowa licytacja lokalu mieszkalnego przez wspólnotę mieszkaniową,

- informacja o bieżącej działalności Fundacji TOGATUS PRO BONO.

Biuletyn nr 2(2)/2017, zawierający tematy:

- prawne aspekty podziału majątku,

- likwidacja stanowiska pracy a możliwość kwestionowania wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika,

 - terminy wniesienia odwołania do sądu pracy,

 - wniosek o wyjawienie majątku przez dłużnika.

Biuletyn nr 3(3)/2017, zawierający tematy:

- pozbawienie i przywrocenie władzy rodzicielskiej,

- kto dziedziczy na podstawie ustawy?,

- dyspozycja wkładem na wypadek śmierci,

- rozwód a zmiana nazwiska,

- kiedy zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc?

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2016-02-09
Data publikacji:
2016-02-09
Data ostatniej zmiany:
2018-01-02

Usytuowanie powiatowych lokali nieodpłatnej pomocy prawnej

Zbieranie statystyk

oraz harmonogram ich działania

Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Zarządzeniem Nr 37.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 15 października 2015 r., zmienionym zarządzeniem Nr 4.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.  zostały określone powiatowe lokale nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego

OPATÓW   obsługiwany przez: organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, który mieści się w Opatowie w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, w pokoju nr 12A (parter, kiosk na holu)

- od poniedziałku piątku w godzinach 7:30-11:30 (w 2018 r. punkt czynny do godz. 12:30)

OŻARÓW  obsługiwany przez: adwokatów i radców prawnych wyznaczonych właściwe Okręgowe Rady, który mieści się w Ożarowie, w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie, przy ul. Stodolnej 1, w pokoju nr 18 ( I piętro).

- w poniedziałki w godzinach 11:30-15:30

- od wtorki do piątku w godzinach 7:30-11:30

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2016-02-09
Data publikacji:
2016-02-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 09:36:55, zmian dokonał(a): Wioletta Zakrzewska

WCAG 2.0 (Level AA)